محصولات-الکترونیکی شرکت مهندسی صنایع اشتعال اراک

   

ترنسمیتر رسانایی (ETC)
این دستگاه از چهار میله الکترود و یک جعبه ترمینال (جعبه نگهدارنده برد )تشکیل شده است و برای نمایش پیوسته میزان رسانایی سیال (ناخالصی سیال )در بویلر های بخار ،مخازن وتاسیسات آب داغ تحت فشار مورد استفاده قرار میگیرد.
چنانچه ناخالصی از میزان قابل قبول کمتر و یا بیشتر شود با توجه به خروجی (mA)4-20 و خروجی رله ای که این دستگاه در اختیار کاربر قرار میدهد،میزان ناخالصی سیال را میتوان تحت کنترل درآورد.همچنین رنج اندازه گیری،دمای سیال و میزان رسانایی سیال بر حسب میکروزیمنس بر روی نمایشگر تعبیه شده روی برد این دستگاه قابل مشاهده میباشد.
فشار و دمای قابل تحمل : 32bar-238 °c

 

 دانلود کاتالوگ

 

لول الکترود ELE:
این دستگاه دارای چهار الکترود اندازه گیری سطح و یک جعبه ترمینال (جعبه نگهدارنده برد ) می باشد و برای کنترل سطح سیال در بویلر ها و تاسیسات آب داغ تحت فشار استفاده می شود.در این دستگاه سه رله با شش خروجی برای آلارم سطح پایین ، سطح بالا و سطح ایمن (پمپ روشن/خاموش) تعبیه شده است.همچنین میزان سطح سیال را با ردیف LED های تعبیه شده روی برد میتوان تخمین زد.
فشار و دمای قابل تحمل : 32bar - 238 °c

 دانلود کاتالوگ 

 

ترنسمیتر سطح (ELC)
این دستگاه که از یک میله الکترود اندازه گیری و یک جعبه ترمینال (جعبه نگهدارنده برد ) تشکیل شده است و برای نمایش پیوسته سطح سیال در بویلر های بخار،مخازن و تاسیسات آب داغ تحت فشار مورد استفاده قرار میگیرد.این دستگاه با ولتاژ 24vdc تغذیه میشود و میزان سطح سیال را به صورت خروجی (mA)4 - 20 و روشن شدن متناسب ردیف LED های تعبیه شده روی برد در اختیار کاربر قرار میدهد.
فشار و دمای قابل تحمل : 32bar - 238 °c

 

 دانلود کاتالوگ

ssssssssssssssssss